محتوای دوره
آموزش مانکن حرکت دار
0/1
آموزش پا و دست ساده
0/1
آموزش پا و دست در حال چرخش
0/1
آموزش حالت های مختلف دست
0/1
آموزش سر چهره تمام رخ
0/2
آموزش پا در حالت راه رفتنCATWALK
0/1
آموزش سر و چهره نیم رخ
0/2
آموزش پا در حالت نیم رخ
0/1
آموزش جنسیت جین
0/1
لایو جنسیت پولکی
0/1
آموزش
0/1
آموزش هدیه
درباره درس
به گفتگو بپیوندید